Portal - Dobra
 
polski Piątek - 7 sierpnia 2020 Donaty, Olechny, Kajetana      Witamy na Oficjalnej stronie SP im. L. Węgrzynowicza w Dobrej
Menu
Z życia szkoły
Informacje dla rodziców
Rekrutacja 2020/2021
Plan lekcji
eDziennik
Kalendarz roku szk. 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkolne
Samorząd
Historia
Biblioteka szkolna
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa
Projekt Cybernauci
Szkolne Koło Caritas
SKO
Publikacje nauczycieli
Świetlica szkolna
Nauczyciel
Archiwum
RODO
Kontakt
Zgoda na upublicznianie wizerunku dziecka
Informacje o RODO
Administrator Danych Osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Klauzula informacyjna
Wnioski

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU DZIECKA

 Działając jako rodzic /opiekun prawny* niepełnoletniego dziecka

……………………..………………………………………………………

           (imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka)

wyrażam zgodę na upublicznianie wizerunku* oraz imienia i nazwiska* dziecka przez Szkołę Podstawową w Dobrej zwaną dalej „Szkołą” w celach promujących Szkołę. Zgoda dotyczy wizerunku utrwalonego w związku z udziałem dziecka w projektach realizowanych przez Szkołę, w tym: konkursach, zabawach i zawodach. Zgoda dotyczy upubliczniania na stronie www szkoły* i na tablicy osiągnięć na korytarzach szkoły*.

Poinformowano mnie, że:

1) Administratorem Danych Osobowych dziecka jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej. Kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu 183330009 lub adresem poczty elektronicznej spdobra1@gmail.com

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem do korespondencji wskazanym w pkt. 1 lub pod adresem poczty elektronicznej iod.spdobra@gminadobra.pl (mail do inspektora);

3) dane osobowe są przetwarzane w celach promujących szkołę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016);

4) dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5) dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie;

6) mam prawo żądania od szkoły dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7) mam prawo do przeniesienia danych;

8) mam prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;

9) mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne;

11) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.     

 

     …………………….....................…………….

    (podpis tego, kto składa oświadczenie)

* skreślić niepotrzebne

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SP Dobra